هنوز چند سالي‌ از اختراع‌ تلگراف‌ توسط‌ مورس‌ دانشمند آمريكايي‌ نگذشته‌ بود كه‌ در سال‌ 1236 (هـ.ش‌) اين‌ پديدة‌ شگرف‌ در ايران‌ عهد قاجار، مورد استفاده‌ قرار گرفت‌.

شايد در سال‌ 1282 كه‌ دوست‌ علي‌ خان‌ معيّر الممالك‌، شادمانه‌، امتياز تأسيس‌ (شركت‌ سهامي‌ كلّ تلفن‌ ايران‌) را از مظفرالدين‌ شاه‌ گرفت‌ و يا حتي‌ حسين‌ قلي‌ خان‌ مخبرالدّوله‌ كه‌ با ادغام‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ با شركت‌ تلفن‌ به‌ عنوان‌ اولين‌ وزير پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ در سال‌ 1307 انتخاب‌ شد، هيچكدام‌ گمان‌ نمي‌بردند كه‌ اين‌ شريانهاي‌ حياتي‌ و ارتباطي‌ با اين‌ سرعت‌ چشمگير و زايد الوصف‌، دنيا را تسخير كرده‌ و از عصر زندگيشان‌ به‌ نام‌ «عصر انقلاب‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌» ياد شود.

امروزه‌، آثار و نتايج‌ مترتّب‌ بر اين‌ انقلاب‌، چنان‌ گسترده‌ و عميق‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ كيفيّت‌ و كمّيت‌ آن‌ را در ابعاد زندگي‌ بشر پيش‌ بيني‌ كرد. به‌ همين‌ دليل‌ تمامي‌ كشورها ناگزير از به‌ كارگيري‌ گستردة‌ تمامي‌ فن‌ آوري‌هاي‌ مخابرات‌ در همة‌ اركان‌ زندگي‌ اجتماعي‌ بوده‌ و ملزم‌ به‌ همگامي‌ با تحوّلات‌ و پيشرفت‌هاي‌ اين‌ بخش‌ اقتصادي‌ اند.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟