مجوز و هدف شركت مخابرات يزد

شركت سهامي مخابرات استان مربوطه كه در اين اساسنامه به اختصار (شركت ) ناميده مي شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات استان مصوب 1373/2/6 تاسيس مي گردد تا برابر مقررات اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره گردد .
 

ماده 5- اساسنامه شركت سهامي مخابرات استانها موضوع و هدف شركت عبارت است از تاسيس و توسعه شبكه و تاسيسات مخابراتي در حوزه عملياتي شركت و نگهداري و بهره برداري از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه هاي وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ايران و انجام وظايف و اختيارات مقرر در قانون تاسيس شركت مخابرات ايران در حوزه استان و اجراي تكاليف شركت مخابرات در مواردي كه تفويض اختيار مي شود .
 

تبصره 1- آن قسمت از فعاليت شركت مخابرات ايران در بخش ارتباطات بين شهري و بين المللي اعم از تاسيس ، توسعه نگهداري و بهره برداري مراكز بين شهري (اس.تي . دي) ايستگاههاي ماهواره اي و مايكرويو و غيره و نيز متعلقات آن همچنان تحت مسئوليت وكنترل شركت مخابرات ايران است .

تبصره 2 - تصميمات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران (شركت مادر) ناقص مصوبات مجمع عمومي شركتهاي استاني نخواهد شد

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟