اداره برنامه ريزي و آمار ضمن آنكه مسئوليت تدوين برنامه هاي كوناه مدت و بلند مدت براي كليه قسمتهاي شركت (با هماهنگي مدير عامل و سرپرستان قسمتهاي مختلف) را بر عهده دارد، مسئوليت نظارت و كنترل نحوه اجراي برنامه ها و گزارش مشكلات موجود در مسير اجرا به مدير عامل را بر عهده دارد و مسئوليت اخذ، بررسي و تحليل اطلاعات و آمار مربوط به حوزه هاي مختلف و ارائه نتايج حاصله به ما فوق و ساير قسمتها نيز بر عهده اين قسمت مي باشد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟