جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت اسفند ماه سال 95
ردیف عنوان شاخص واحد پایان سال94   پایان سال  95 عملکرد سال95 
1 تلفن ثابت   مشغول بکار شماره 325960 333000 7040
2 ضریب نفوذ  درصد 51.5 52 0.1
3  مراکز  تعداد 20 20 0
4 ارتباطات سیار   مشغول بکار شماره 689327 764329 75002
5 ضریب نفوذ  درصد 113.6 118.4 4.8
6  سایت BTS تعداد 363 672 309
7 ارتباطات دیتا  سایت دیتا  تعداد 50 59 9
8 منصوبه پورت پرسرعت پورت 76950 86540 9590
9 مشغول بکار پورت پرسرعت پورت 63249 67048 3799
10 ارتباطات روستایی  روستاهای دارای ارتباط تعداد 31 31 0
11 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9692 9943 251
12 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 59 58 0.0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟