مسئوليت نگهداري و نمايندگي شركت در امور و دعاوي حقوقي شركت در محاكم و مخاصمات (بعنوان وانده يا خواهان)بر عهده دارد. همچنين مسئوليت پيگيري اخذ خسارت و بستانكاريهاي شركت از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي را نيز بر عهده دارد. مسئوليت مراحل مختلف دفاع از كاركناني كه در رابطه با وظايف محوله به محاكم خوانده مي شوند نيز با اين اداره مي باشد. طي مراحل مختلف خريد يا اجاره املاك مورد نياز شركت و هر گونه اقدام ثبتي مورد نياز از جمله افراز، تجميع و اخذ اسناد مالكيت نيز بر عهده اين اداره مي باشد. همچنين اداره امور حقوقي و مجلس مسئوليت ارتباط با نمايندگان مجلس ر بر عهده دارد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟