مرکز امام خمینی

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

مرکز امام

3622-3626-3627

محمدرضا پور هادی

36222222

09131514919

خیابان امام

امورمشترکین

 

 

ندارد

 

جنب مرکز

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

36268888
 

 

بل امامزاده

خرابی

 

 36270000

36220117

 

داخل مرکز

 

مرکز شهید روحپرور

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

روحپرور

3623-3624

3628-3629

محمد علی کارگر

36234444

09133598073

خیابان کاشانی –روبروی بیمارستان بهمن

امور مشترکین

 

 

36236666

 

جنب مرکز

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

36238888

 

چمران –روبروی درخشان

خرابی

 

 

36289991

36231117

 

داخل مرکز

 

مرکز شهید مطهری

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

مطهری

3522-3523-3524

3525-3526-3528

محمد رضا فلاح زاده

35255555

09133521316

چهاراه یزد باف

امور مشترکین

 

 

35256666

 

سیدالصحرا

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

35258888
35238822

 

 

خرابی

 

 

35241111

35220117

 

 

 

مرکز هفتم تیر

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

هفتم تیر

3824-3825

3826-3827

محمود مشعل چی

 38254444

09133532332

خیابان کاشانی

امور مشترکین

 

 

38246666

 

 

میدان ابوذر –جنب هنگ ژاندارمری

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

38248888

 

ابوذر –ژاندارمری

خرابی

 

 

38241117

38252222

 

داخل مرکز

 

مرکز شهید بهشتی (شاهدیه)

 

پیش شماره :3521

نام مرکز

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

شهید بهشتی

علی اکبر میرجلیلی

35211111

09133551880

شاهدیه خیابان امام

امور مشترکین

 

35216666

 

داخل مرکز

دفتر خدمات ارتباطی

 

35218888

 

شاهدیه –خیابان امام

خرابی

 

35212055

 

داخل مرکز

 

مرکز آزادگان

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

آزادگان

3720-3721-3722

3723-3727

علی محمد وضیع طن

37211111

37222222

09133535361

آزادشهر –قبل از فلکه سوم

دفتر خدمات ارتباطی               

 سه راه آزادشهر

 

37213535
37218888

 

 

بلوار فرودگاه –نبش سه راه آزادشهر

دفتر خدمات ارتباطی

 فلکه دوم

 

37228888
37230066

 

فرودگاه –سه راه آزادشهر

خرابی

 

 

37223333
37219999

 

داخل مرکز

 

مرکز شهید صدوقی

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

شهید صدوقی

3724-3725-3726

3728-3733

احمد عرب بنادکی

37247777

 

بلوار شهید صدوقی –مجتمع مخابراتی شهید صدوقی

امورمشترکین

 

 

37246666

 

جنب پیشگامان

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

37257272
38255757

 

جنب پیشگامان

خرابی

 

 

37240001-3

 

داخل مرکز

 

مرکز رسالت

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

رسالت

3620-3621

3622-3625

3626-3627

3630

حمید اسلامی مهدی آباد

36255555

09133564941

خیابان امام –کوچه موسی ابن جعفر

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

36205060
36258888

 

داخل مرکز

خرابی

 

 

36250117

36204030

 

داخل مرکز

 
مرکز کوثر
 
 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

کوثر

3822-3823

3828-3833

احمد حیدری

38222222

09131514992

صفائیه میدان کاج –بلوار پاسداران

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

38236260

 

مقابل مرکز

خرابی

 

 

38225117
38224117

 

داخل مرکز

 

مرکز شهید مفتح

 

نام مرکز

پیش شماره

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

مفتح

3820-3821

سید علی رضا سعادت

38211111

 

پشت سیلو –هلال احمر

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

38202301
38218888

 

جنب مرکز

خرابی

 

 

38210117

38200000

 

داخل مرکز

 

 

 
 

مرکز زارچ

پیش شماره : 3527

 

نام مرکز

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

زارچ

کاظم بیکی

35272222

09138517233

بلوار شهید صدوق –مرکز شهید بهشتی

دفتر خدمات ارتباطی

 

35272050

 

بلوار صدوقی –جنب بانک سپه

خرابی

 

35272117

 

داخل مرکز

 
 
 

مرکز محمدآباد

پیش شماره : 3824

 

نام مرکز

رئیس مرکز

شماره تماس

تلفن همراه

آدرس

مرکز محمد آباد و توابع

علی یوسفی

38241003

09133545193

محمد آباد –فلکه بافق

امور مشترکین

 

38222007

 

محمد آباد –فلکه بافق

دفتر خدمات ارتباطی

 

38363333

 

محمد آباد –فلکه بافق

 

 

38222007

 

محمد آباد –فلکه بافق

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟