شركت سهامي مخابرات استان يزد

رديف

عنوان شاخص

واحد

وضعيت پايان

خرداد84

عملكرد از ابتداي سال84

1

تلفنهاي منصوبه

شماره

351817

14033

2

تلفنهاي مشغول بكار

شماره

314066

5300

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

33.21

0.34

 

 

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

36.34

6.41

5

تلفنهاي همگاني شهري و راه دور

تعداد

2743

69

6

مراكز تلفن ثابت

تعداد

154

5

7

دايري تلفن همراه

شماره

103213

19857

8

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

درصد

10.91

1.91

9

مشتركين ديتا

X25,X28

تعداد

113

45-

 

ISP

تعداد

56

2

VPN،P.P

تعداد

184

28

ADSL

تعداد

253

67

10

روستاهاي داراي ارتباط(بااحتساب طرحهاي) اختصاصي)

تعداد

778

3

11

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

درصد

2.61

0.06-

 

اطلاعات عمومي

 

مساحت(خاکی) (KM2)

جمعيت تا تاريخ تنظيم

تعداد استان

تعداد شهرستان

تعداد شهر

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد روستاهاي بالاي 100نفر

كشور

1629807

67741871

30

330

994

873

2293

36357

استان

131551

945615

-

10

23

19

51

374

 

اداره برنامه ريزي و آمار

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟