عملكرد ازابتداي سال 89

وضعيت اردیبهشت ماه 89

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

4873

437818

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.30

41.44

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.23

43.26

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

0

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

0

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

47924

659294

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

4.30

62.40

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

70

24999

تعداد

IP

19

17025

تعداد

اينترانت

0

693

تعداد

P2.P

-109

383

تعداد

P2MP

2

372

تعداد

VPN-MPLS

737

0

تعداد

ADSL

0

1354

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.06

0.00

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟