رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان سال86

پايان سال87

پايان سال88

اسفد 89

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

21296

34804

35864

38274

39234

2

 مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18975

26298

27843

29301

30522

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت

درصد

27.3

34.6

35.83

36.8

2/40%

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1477

1836

2047

2206

2276

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي

درصد

18.96

32.3

39.91

42.9

44.53

6

 مشغول بكارتلفن همراه

شماره

5874

21391

27625

30316

45186

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

8.45

28.2

32.90

38.2

3/60%

8

 سايت BTS

تعداد

6

24

26

26

26

9

 سايت ديتا

تعداد

2

5

5

5

5

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

7

7

7

7

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

3

4

4

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

21

27

31

37

37

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

4

5

5

4

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

4

5

4

15

فيبر نوري

كيلومتر

35

100

110

110

110

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟