وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت 1/12/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت بهمن ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18625

19361

736

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41

42.6

1.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5203

5267

64

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.9

36.4

0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25599

27007

1408

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

57

59.4

2.7

7

 سايت BTS

تعداد

24.0

25.0

1

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

489

1103

614

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

3

1

15

فيبر نوري

كيلومتر

239

239

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟