وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/2/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

پايان سال 91

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11291

11577

11648

71

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.5

32.4

32.46

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3800

3843

3852

9

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26.3

26.6

27.7

1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

127500

12770

12869

99

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.6

39.6

39.6

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

404

846

883

37

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

175

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

245

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟