وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  تفت لغايت 1/7/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت شهریور ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27757

28097

340

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.05

63.11

1.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17285

17410

125

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

62.70

63.51

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16570

16587

17

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.11

37.20

0.09

7

 سايت BTS

تعداد

40

40

0

8

 سايت ديتا

تعداد

19

19

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

987

1375

388

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

246

246

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

602

603

1

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟