جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 91 پایان سال 92 پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 34021 37462 38986 39982 996
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 40.2 41.4 42.2 42.8 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2725 3357 3487 3555 68
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 28.8 30.5 31.5 31.9 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 29029 30620 30762 30677 -85
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 34 33.3 33.3 32.8 -1
7  سایت BTS تعداد 30 37 38 39 1
8  سایت دیتا  تعداد 7 11 16 16 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2558 3902 5795 6120 325
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 11 11 11 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 4 4 4 4 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 30 42 42 42 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 2 0
15 فیبر نوری کیلومتر 101 192 219 221 2
               
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش   تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  5084 92320 2 3   5 49
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟