جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال92 پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16391 16696 17009 313
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 37.5 37.7 0.2
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2200 2486 2511 25
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 23.7 24.9 24.1 -0.84
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 18794 18888 18822 -66
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 43.0 42.4 41.7 -1
7  سایت BTS تعداد 30 34 36 2
8  سایت دیتا  تعداد 4 8 8 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1980 3403 3847 444
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 7 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 42 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 3 0
14 فیبر نوری کیلومتر 550 584 595 11
             
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد روستاهای دارای جمعیت
  8401 44642 1 1 52
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟