جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت آبان ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 316408 322273 5865
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 50.0 51.30 1.3
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9409 9586 177
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 58.3 58.5 0.2
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 918192 949552 31360
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 112.0 113.6 1.6
7  سایت BTS تعداد 244 254 10
8  سایت دیتا  تعداد 49 49 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 52407 58596 6189
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 20 20 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 6 6 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 31 31 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 43 43 0
14 فیبر نوری کیلومتر 1256 1307 51
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟